Werkwijze

Bijna iedereen ervaart wel eens moeilijke perioden in zijn of haar leven. Vaak kom je daar zelf of met behulp van naasten door heen, maar soms zijn de problemen te ernstig of leiden ze tot aanhoudende klachten. Dan kan deskundige hulp nodig zijn. De huisarts kan dan adviseren over welke vorm van psychologische behandeling het beste aansluit bij uw problemen.

Voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig, als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Ook zonder verwijzing bent u welkom in de praktijk, maar dan bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van het tarief, dat overeenkomt met de standaardvergoeding die vastgesteld is voor de NZA. Zie voor de tarieven bij Vergoeding.

Aanmelding
Wanneer u een verwijzing van de huisarts heeft gekregen voor de Generalistische Basis GGZ, kunt u telefonisch of via de e-mail contact met mij opnemen. Dit mag overigens ook zonder verwijzing van de huisarts, maar om voor vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking te komen, is dan alsnog een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Intake
Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en brengen we de hulpvraag en de problematiek in kaart. Soms lukt het al in dit eerste gesprek om tot behandelafspraken te komen, maar meestal vindt er nog een gesprek plaats waarin de voorgeschiedenis en de huidige levensomstandigheden verder besproken worden.

Psychodiagnostiek
Soms is niet gelijk duidelijk wat er speelt of hoe de behandeling eruit kan zien. Dan kan verdere diagnostiek nodig zijn. Vragenlijsten en testen kunnen hier onderdeel van uitmaken.

Adviesgesprek
In een adviesgesprek zal ik de mogelijkheden voor therapie met u bespreken en een voorstel doen voor een bepaalde vorm van therapie. Ik zal in grote lijnen uitleggen wat de therapie inhoudt en een inschatting geven hoe lang deze zal duren. Deze inschatting kan afhankelijk zijn van het verloop van de behandeling en kan daarom worden aangepast. Op basis van de gekregen informatie kunt u beslissen of de therapie u iets lijkt en maken we een behandelplan. Dit behandelplan evalueren we regelmatig. We bekijken of we nog op de goede weg zitten en passen zo nodig het plan aan.

Behandeling
Tijdens de behandeling gaan we op zoek naar uw eigen kracht, maar inzicht in hoe de problemen ontstaan zouden kunnen zijn, is ook belangrijk. Inzicht is hierbij niet alleen weten maar ook voelen. De manier waarop u reageert op gebeurtenissen in uw leven vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. Samen zoeken we naar manieren om te werken aan verandering, persoonlijke groei en het verwerken van pijnlijke gevoelens.

Afsluiting
Tegen het einde van de behandeling wordt de frequentie van de gesprekken lager. We evalueren de behandeldoelen en besluiten in overleg de behandeling af te ronden. Terugvalpreventie maakt zo nodig deel uit van de behandeling. Met uw toestemming informeer ik dan ook de huisarts over het verloop van de behandeling.

Informatie-uitwisseling en privacy
Ik ben gebonden aan een beroepsgeheim. Dit betekent dat ik niet in gesprek kan gaan met een familielid of bekende over u.
Het is gebruikelijk om na intake en bij afsluiting van de behandeling schriftelijk te rapporteren aan de huisarts, maar alleen met uw schriftelijke toestemming wordt informatie aan derden gegeven, zoals huisarts of bedrijfsarts. Voordat ik een brief zal verzenden, zal ik de inhoud aan u voorleggen zodat u weet wat er over u geschreven is. Mailuitwisseling met derden vindt altijd plaats via beveiligde ”Zorgmail’.
Het is mogelijk dat uw partner of andere betrokkene een keer aanwezig is bij een gesprek in overleg met u.

Uw rechten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Zie de hulpgids en www.zorgbelang-nederland.nl voor uitleg over uw rechten als cliënt.

Hier vindt u het privacyregelement van psychologenpraktijk Jacqueline de Beer.